פרגולות תלויות ,פרגולות חשמליות
חייג אלינו : 052-691-4747

רישיון בנייה

דף הבית / אודות / רישיון בנייה

רישיון בנייה

הגדרת פרגולה בחוק: מבנה בלא קירות, בעל משטח הצללה ללא שיפוע.

מידע כללי לרישוי פרגולה:

גובה הפרגולה וצפיפות ההצללה הינם מרכיב חשוב וגם הם מוגבלים. כמו כן, מרחק מקו בנין, היטל השבחה, תשלום ארנונה בעבור שטח הפרגולה, גוון, וכו', הינם משתנים נוספים שיש לקחת בחשבון, והם משתנים מעיר לעיר, לכן בבקשת ההיתר יש לתת את הדעת על נושאים אלו.

הליך הבקשה להיתר בנית פרגולה אמור להיות פשוט יותר ונקרא " עבודה מצומצמת". יש לפנות לועדה המקומית או לעיריה ולראות מה הדרישות ההליכים וההגבלות שנכונים לאותו איזור.

כל פרגולה דורשת רישוי, וניתן להוציא רישוי זה בעזרת אנשי מקצוע כמו אדריכלים, או מהנדסים המתמחים בהוצאת רשיונות.

ניתן גם להגיש בקשה באופן עצמאי בצרוף תשריט של המקום המיועד.

תקנות:

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
 
1. הגדרות
בתקנות אלה –
"
בעל זכות בנכס"כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנוןוהבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות הבניה), ובבית משותף – לרבות נציגות הבית;
"
הועדה" – ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה;
"
היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;
"
מהנדס" – מהנדס הועדה;
"
מצללה (פרגולה)"–  מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישוריואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטחההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;
"
מפקח עבודה" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954;
"
סוכך עונתי" – מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף;
"
עבודה מצומצמת" – בניה בבניין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2;
"
שיפור נגישות לבנין ובתוכו" – ביצוע שינויים או התקנה בבניין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה, התקנת מעלון והתאמת מעברים;
"
שלד" – כהגדרתו בתקנות הבניה.

 
2. עבודה מצומצמת
 
כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבניין, או פוגעת במערכות הבניין או בבטיחותו:
 1. התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו;
 2. התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;
 3. הצבת דוד שמש;
 4. סגירת מרפסת בתריסים;
 5. התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;
 6. התקנת מיתקן גז במכל נייח;
 7. בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;
 8. התקנת מצללה;
 9. התקנת סוכך עונתי;
 10. ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;
 11. בניית מיתקנים לפינוי אשפה;
 12. התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.
 3. תחולת תקנות הבניה
 
 (א)על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספות השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור.
(ב)מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה, מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבניין והציבור.
(ג)הוגשה בקשה להיתר לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור,יחולו על הבקשה תקנות הבניה.
 
4. דרישות לקבלת היתר
 
לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:
 1. הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים;
 2. צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובופרטים שדרש המהנדס;
 3. בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח – מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנורוסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;
 4. לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכוצירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס – גם חישובים סטטיים;
 5. לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת – מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינהאו קווי זינה מחוץ לבנין – מיקום המובילים או קווי הזינה;
 6. לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן.
5. תנאים למתן ההיתר
 
(א) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבניין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.
(ב) לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או – בבית משותף – לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך.
 
 .6מתן היתר
 
ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת.
 
7. ביטול
 
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט – 1968 בטלות.
 
 

שתפו ברשת!

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://www.h-w.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94/">
SHARE
YouTube

יצירת קשר

שם *

דואר אלקטרוני *

נושא

תוכן ההודעה

שאלת אבטחה

captcha

בית ועץ בפייסבוק

בית ועץ בגוגל+

בית ועץ – חוות דעת